Przejdź do głównej zawartośc
Bosch w Polsce
Zrównoważony rozwój, wartości i zgodność z normami

Nasza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój oznacza dla Grupy Bosch zabezpieczenie długoterminowego sukcesu firmy przy jednoczesnej ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Dążymy do tego, aby odnawialna energia była bardziej przystępna, a mobilność jeszcze bezpieczniejsza, czystsza i bardziej ekonomiczna, oraz do tworzenia produktów przyjaznych dla środowiska.

Jestem głęboko przekonany, że świat biznesu może wnieść ogromny wkład w rozwiązanie wyzwań, z jakimi zmaga się społeczeństwo.
Dr Volkmar Denner, prezes zarządu

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to jedno z kluczowych, długofalowych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności w biznesie, podjętych przez firmę Bosch w Polsce z myślą o młodzieży szkolnej. Celem programu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi dając im możliwość doświadczenia praktycznej strony nauki. Program składa się z dwóch etapów: warsztatów kreatywnych organizowanych przez studentów uczelni technicznych oraz konkursu na wynalazek, który jest sprawdzianem zdolności manualnych uczniów, ale także ich pomysłowości i twórczego myślenia.

Nasze wartości — na nich opieramy działalność

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy nasz biznes: nasze profesjonalne, etyczne podejście w relacjach z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i społeczeństwem.

Icon number 1

Zorientowanie na rozwój i zysk.

Nasze działania są zorientowane na wyniki. Pozwala to nam zabezpieczyć naszą przyszłość. Tworzy również solidną podstawę dla inicjatyw społecznych firmy i fundacji.

Icon number 2

Odpowiedzialność.

Działamy rozsądnie i odpowiedzialnie, z korzyścią zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

Icon number 3

Inicjatywa i konsekwencja.

Działamy z naszej własnej inicjatywy, odpowiedzialnie i z determinacją realizujemy nasze cele.

Icon number 4

Otwartość i zaufanie.

Otwarcie i odpowiednio wcześnie informujemy o sprawach firmy. Jest to najlepszym fundamentem relacji budowanych na zaufaniu.

Icon number 5

Postępowanie fair.

W naszych działaniach kierujemy się uczciwością wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych, i postrzegamy tę uczciwość jako kamień węgielny sukcesu naszej korporacji.

Icon number 6

Rzetelność, wiarygodność, przestrzeganie prawa.

Obiecujemy tylko to, co możemy zrealizować, dotrzymujemy słowa danego w umowach i szanujemy oraz przestrzegamy prawa we wszystkich transakcjach biznesowych.

Icon number 7

Różnorodność kulturowa.

Cenimy różnorodność za bogactwo, jakie ze sobą niesie. Kultywujemy ją, ponieważ wiemy, jak ważna jest dla naszego sukcesu.

Rysunek Roberta Boscha

W perspektywie długoterminowej uczciwe i szczere podejście do prowadzenia biznesu
zawsze będzie najbardziej opłacalne.

Robert Bosch, 1921
Logo „We are Bosch” na poligonie doświadczalnym Bosch w Yakeshi, Chiny.

We are Bosch

Deklaracja naszej misji wyjaśnia, co nas napędza, co mamy wspólnego oraz, na co się godzimy. Chcemy zostawić po sobie długotrwały ślad na świecie — osiągany dzięki wyjątkowemu zespołowi.

Zgodność

Zgodność z prawem jest integralną częścią wartości firmy Bosch.

Volkmar Denner

Celem naszych globalnie obowiązujących zasad ujętym w kodeksie biznesowym jest ochrona naszych współpracowników i firmy oraz naszych klientów i partnerów.

Jak mówi deklaracja naszej misji „We are Bosch”, „Obiecujemy tylko to, co możemy zrealizować, akceptujemy umowy jako wiążące i szanujemy oraz przestrzegamy prawa we wszystkich transakcjach biznesowych”. Aby podkreślić znaczenie tej zasady, podsumowaliśmy nasze stanowisko w odniesieniu do wymogów prawnych i problemów etycznych w obowiązującym na całym świecie Kodeksie postępowania w biznesie. Kodeks postępowania w biznesie jest zbiorem wytycznych dotyczących prowadzenia działalności biznesowej.

Bosch dysponuje globalnym systemem kontroli zgodności nadzorowanym przez dyrektora ds. zgodności, który składa raporty bezpośrednio na ręce zarządu. Dostępny jest również korporacyjny dział zgodności oraz inspektorzy ds. zgodności we wszystkich oddziałach i regionach.

Środki zapobiegawcze i kontrolne, obejmujące zasadę podwójnej kontroli, rotację zadań we wrażliwych obszarach oraz regularne audyty, mają za zadanie wspomagać nasz system zgodności z przepisami opierający się na wartościach. Realizujemy również obowiązkowy program szkoleń w zakresie zgodności dla naszych współpracowników. Dodatkowo stworzyliśmy program „Compliance Dialogue”, który umożliwia omawianie zagadnień i doświadczeń związanych ze zgodnością w gronie naszych organów wykonawczych, współpracowników i inspektorów ds. zgodności.

System zgodności zawiera również infolinię sprawozdawczą, której współpracownicy, partnerzy biznesowi i podmioty trzecie mogą w każdej chwili użyć do zgłaszania nieprawidłowości. Odpowiedzialne i zgodne z prawem zachowanie nie kończy się przy granicach firmy. Z tą myślą opracowaliśmy Kodeks postępowania dla dostawców, w którym zdefiniowaliśmy zasady i wymagania dla podmiotów współpracujących z Bosch. Przeprowadzamy regularne audyty w celu zapewnienia, że nasi dostawcy zachowują zgodność z tymi zasadami. W tak szybko zmieniającym się środowisku stale kontrolujemy nasze systemy zgodności, abyśmy byli w stanie szybko dostosowywać nasze zasady i procesy do nowych podstaw prawnych i rozwoju technicznego.

Do pobrania

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania dla dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców

Często zadawane pytania

Co rozumiemy pod pojęciem zgodności?

Zgodność oznacza przestrzeganie prawa i zasad obowiązujących w firmie. Innymi słowy, wszystkie działania biznesowe Grupy Bosch i jej współpracowników muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, Kodeksem postępowania w biznesie oraz wszelkimi obowiązującymi wytycznymi i centralnymi dyrektywami, które w dowolny sposób są związane z tym zagadnieniem („zasada zgodności”).

Zgodność jest zagadnieniem, które dotyczy wszystkich współpracowników, ponieważ każdy — bezpośrednio lub pośrednio — ma do czynienia z naruszeniami: z jednej strony naruszenie prawa — w zależności od powagi sprawy — może prowadzić do postępowania kryminalnego. Z drugiej zaś naruszenie zasady zgodności może doprowadzić do strat finansowych i zniszczenia reputacji firmy. Efektem jest pogorszenie wydajności biznesowej firmy, a tym samym osłabienie jej sukcesów. Zgodność odnosi się również do relacji biznesowych między firmą Bosch a stronami trzecimi: Bosch nie chce angażować się w naruszanie zasad zgodności przez inne podmioty.

Co należy zrobić w sytuacji naruszenia wymogu dotyczącego zgodności?

Wszyscy współpracownicy powinni zgłaszać możliwe naruszenia zasad zgodności, ponieważ w ten sposób pomagają w ograniczeniu konsekwencji takich naruszeń oraz w zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości. Dotyczy to również partnerów biznesów i podmiotów trzecich.

Kto może zgłaszać naruszenie zasad zgodności?

• Wszyscy współpracownicy, w tym stażyści i doktoranci

• Osoby zatrudnione z zewnątrz, jak pracownicy kontraktowi lub pracownicy dostawców zewnętrznych

• Wszyscy partnerzy biznesowi, jak dostawcy, klienci lub partnerzy joint venture

• Wszystkie podmioty trzecie

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

Niezwykle ważne jest zgłaszanie spraw związanych z działaniami kryminalnymi — na przykład kradzieżą, oszustwem lub łapówkarstwem — lub naruszeń przepisów prawnych lub wewnętrznych przepisów firmy, na przykład umyślnego i utrzymującego się naruszania norm jakości lub bezpieczeństwa czy też zasad Kodeksu postępowania w biznesie.

Podejrzenie lecz bez dowodów — czy wykonać zgłoszenie?

Tak. Inspektorzy ds. zgodności są odpowiedzialni za przeprowadzanie śledztw, zbieranie dowodów prezentowanych przed sądem oraz wdrażanie wszelkich postępowań, które mogą okazać się niezbędne. Otrzymują oni wsparcie od ekspertów pracujących w specjalistycznych działach, którzy przechodzą niezbędne szkolenia i mają odpowiednie uprawnienia.

Czy osoby zgłaszające naruszenia muszą obawiać się reperkusji?

Osoby, które zgłaszają kwestie zgodności zgodnie z ich najlepszą wiedzą i w dobrej wierze, nie muszą obawiać się negatywnego traktowania przez firmę w rezultacie swoich działań.

Czy jest możliwe wysyłanie anonimowych zgłoszeń?

Tak, zgłoszenia można przekazywać anonimowo za pośrednictwem infolinii ds. zgodności Bosch. W ramach infolinii możliwe jest skonfigurowanie bezpiecznej skrzynki pocztowej, umożliwiającej anonimową komunikację z odpowiedzialnym inspektorem ds. zgodności.

Co dokładnie dzieje się ze zgłoszeniem?

Inspektor ds. zgodności odpowiada za wszczęcie śledztwa w związku ze zgłoszonymi naruszeniami oraz zapewnienie właściwego rozwiązania sprawy (w razie potrzeby z pomocą specjalistycznych działów Bosch lub specjalistów zewnętrznych).

Dokumentacja i transparentność

Każde zgłoszenie potencjalnego naruszenia oraz podjęte działania muszą być dokumentowane przez inspektora ds. zgodności. Uwzględniając prawowite interesy zaangażowanych stron, osoba zgłaszająca sprawę może pytać o status postępowania. Jeśli śledztwo w związku ze sprawą zostanie porzucone ze względu na niestwierdzenie istotnego naruszenia, osoba zgłaszająca zostanie o tym powiadomiona, pod warunkiem, że wyrazi zgodę na otrzymywanie komentarzy w trakcie postępowania lub zażąda dostępu do informacji.

Ochrona danych

Każde zgłoszenie potencjalnych naruszeń zgodności wiąże się zazwyczaj z ujawnieniem danych osobowych. Dlatego przed otrzymaniem i przetwarzaniem takich zgłoszeń osoby składające zgłoszenia muszą potwierdzić, iż zostały poinformowane o swoich prawach wynikających z przepisów o ochronie danych, oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w ramach powiązanego postępowania. Nie obowiązuje to w przypadku anonimowych zgłoszeń.

Skontaktuj się z Bosch

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Telefon

Wyślij do nas wiadomość

Porozmawiaj z nami na chacie!

Masz pytania lub sugestie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni od godziny 08.00 do 17.00 w dni robocze.