Przejdź do głównej zawartośc
Bosch w Polsce
Zrównoważony rozwój, wartości i zgodność z normami

Nasza odpowiedzialność

Działając w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, chcemy poprawiać jakość życia ludzi i zapewnić bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom. Naszym celem jest sprawić, aby energia odnawialna była bardziej przystępna, a mobilność jeszcze bardziej bezpieczna, czysta i ekonomiczna, a także rozwijać produkty przyjazne dla środowiska we wszystkich dziedzinach.

Jasna strategia na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Bosch opiera się na konkretnych celach we wszystkich obszarach działania. Od wielu lat konsekwentnie pracujemy nad realizacją tych celów, osiągając pierwszy i najważniejszy kamień milowy w postaci neutralności węglowej.

Grafika docelowej wizji zrównoważonego rozwoju firmy Bosch: sześć wymiarów wizji docelowej ułożonych w sześciokąt. Wymiar działań na rzecz klimatu obejmuje następujące tematy: „Ograniczenie emisji CO₂” oraz „Wydajność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Wymiar działań na rzecz wody obejmuje następujące tematy: „Niedobór wody” oraz „Jakość wody”. Wymiar działań na rzecz gospodarki obiegowej obejmuje następujące tematy: „Efektywność materiałowa” oraz „Drugie życie”. Wymiar działań na rzecz różnorodności obejmuje następujące tematy: „Równość” oraz „Integracja”. Wymiar działań na rzecz praw człowieka obejmuje następujące tematy: „Odpowiedzialność” oraz „Przejrzystość”. Wymiar działań na rzecz zdrowia obejmuje następujące tematy: „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „Substancje niebezpieczne”. W środku sześciokąta znajduje się napis: „Nowe wymiary — zrównoważony rozwój 2025”.
Wizja docelowa: „Nowe wymiary — zrównoważony rozwój 2025”.

Zrównoważony rozwój często określa się jako równowagę między aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Jednocześnie zrównoważony rozwój stał się pojęciem utrwalonym na rynkach kapitałowych pod akronimem ESG (Environment, Social, Governance (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny)). Nasze kompleksowe rozumienie zrównoważonego rozwoju łączy w sobie oba te podejścia. Kształtuje nasze zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zapewnia jasne wskazówki działania na wszystkich poziomach i gwarantuje skuteczność tych działań. Działając w sposób gospodarczo, ekologicznie i społecznie odpowiedzialny, chcemy poprawiać jakość życia ludzi i zapewnić możliwość utrzymania się obecnych i przyszłych pokoleń.

Nasza wizja docelowa „Nowe wymiary — zrównoważony rozwój 2025” przekłada te ambitne założenia na konkretne działania. Cele te, wyznaczone na bazie megatrendów mających wpływ na naszą firmę oraz wniosków z analizy istotności, określają ramy naszych działań w nadchodzących latach.

Fakty i liczby

Otwartość i szczerość, kompleksowość i przejrzystość — oto punkt odniesienia dla naszego raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Chcemy przecież być partnerem w społeczeństwie, który jest nie tylko odpowiedzialny, ale i godny zaufania.

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Bosch

Aktualny raport zrównoważonego rozwoju

Poprzez publikację naszego corocznego factbooka sprawiamy, że nasze działania są przejrzyste — zapewniając kompleksowość i porównywalność, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative.

Grupa Bosch, która posiada 400 lokalizacji na całym świecie, od 2020 roku jest - jako całość - neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla (zakresy 1. i 2. wg Standardu rachunkowości korporacyjnej i sprawozdawczości Greenhouse Gas Protocol.

Neutralność emisyjną osiągamy poprzez cztery rodzaje działań: zwiększanie efektywności energetycznej, wytwarzanie własnej energii ze źródeł odnawialnych, zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz kompensowanie pozostałej emisji CO₂ za pomocą kredytów węglowych.

Program mentoringowy - Mother Empower

Program mentoringowy - Mother Empower

Mother Empower powstał dzięki współpracy firmy Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj. Celem programu jest wsparcie kobiet poszukujących pracy po przerwie związanej z macierzyństwem.

Uczestniczki otrzymują wsparcie mentorskie od pracowników Bosch (mentorek i mentorów) w zakresie skutecznej rekrutacji, poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy i nie tylko.

Co więcej, co roku Bosch finansuje stypendia dla mentee biorących udział w programie. Dofinansowanie przeznaczone jest na kursy doszkalające, które mentee zgłaszają do Fundacji, a które są zgodne z ich planem rozwoju kompetencji.

W 2024 roku ruszyła 5 edycja Mother Empower!

W 2021 roku inicjatywa została uhonorowana tytułem Najlepszego programu mentoringowego 2021 przez HRInfluencers oraz Polskie Stowarzyszenie Mentoringu.

Program edukacyjny - Bosch Home Comfort Szkoli

Headline Headline Program edukacyjny - Bosch Termotechnika Szkoli

Bosch Home Comfort Szkoli to program edukacyjny prowadzony we współpracy ze szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Nagrodą główną jest voucher na kurs, który kończy się egzaminem na uprawnienia gazowe i elektryczne. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.

W VIII edycji programu organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 wzięło udział 403 uczniów z 37 szkół. We wszystkich ośmiu edycjach programu wzięło udział łącznie ponad 2000 uczniów z 37 szkół z całej Polski.

Nasze wartości — na nich opieramy działalność

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy nasz biznes: nasze profesjonalne, etyczne podejście w relacjach z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i społeczeństwem.

Zorientowanie na rozwój i zysk.

Nasze działania są zorientowane na wyniki. Pozwala to nam zabezpieczyć naszą przyszłość. Tworzy również solidną podstawę dla inicjatyw społecznych firmy i fundacji.

Odpowiedzialność.

Działamy rozsądnie i odpowiedzialnie, z korzyścią zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

Inicjatywa i konsekwencja.

Działamy z naszej własnej inicjatywy, odpowiedzialnie i z determinacją realizujemy nasze cele.

Otwartość i zaufanie.

Otwarcie i odpowiednio wcześnie informujemy o sprawach firmy. Jest to najlepszym fundamentem relacji budowanych na zaufaniu.

Postępowanie fair.

W naszych działaniach kierujemy się uczciwością wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych, i postrzegamy tę uczciwość jako kamień węgielny sukcesu naszej korporacji.

Rzetelność, wiarygodność, przestrzeganie prawa.

Obiecujemy tylko to, co możemy zrealizować, dotrzymujemy słowa danego w umowach i szanujemy oraz przestrzegamy prawa we wszystkich transakcjach biznesowych.

Różnorodność kulturowa.

Cenimy różnorodność za bogactwo, jakie ze sobą niesie. Kultywujemy ją, ponieważ wiemy, jak ważna jest dla naszego sukcesu.

Rysunek Roberta Boscha

W perspektywie długoterminowej uczciwe i szczere podejście do prowadzenia biznesu
zawsze będzie najbardziej opłacalne.

Robert Bosch, 1921
Logo „We are Bosch” na poligonie doświadczalnym Bosch w Yakeshi, Chiny.

We are Bosch

Deklaracja naszej misji wyjaśnia, co nas napędza, co mamy wspólnego oraz, na co się godzimy. Chcemy zostawić po sobie długotrwały ślad na świecie — osiągany dzięki wyjątkowemu zespołowi.

Compliance — nawet poza granicami przedsiębiorstwa

Compliance odnosi się do przestrzegania wymogów prawnych i wytycznych przedsiębiorstwa. W firmie Bosch jest to integralna część naszych wartości. W tym celu jednoznacznie określiliśmy nasze stanowisko w sprawie wymogów prawnych i kwestii etycznych w naszym obowiązującym globalnie Kodeksie postępowania firmowego. Razem z wartościami firmy Bosch stanowi fundament, który naszym zdaniem jest kluczem do sukcesu firmy Bosch w ramach działalności biznesowej. A ponieważ odpowiedzialne i przepisowe postępowanie jest ważne także poza naszą firmy, sformułowaliśmy oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych w odpowiednim kodeksie postępowania.

Dr Stefan Hartung
Dr Stefan Hartung, prezes zarządu
Kodeks postępowania firmowego

Kodeks postępowania firmowego

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

System zarządzania zgodnością w całej firmie

System zarządzania zgodnością (compliance) firmy Bosch stanowi obowiązujące globalnie ramy dla promowania zgodnego z przepisami postępowania i służy ograniczaniu ryzyka związanego z niezgodnością z tymi przepisami. Stanowi podstawę skutecznego wdrożenia wymagań zewnętrznych i wewnętrznych oraz określa minimalne wymagania dla procesów istotnych z punktu widzenia zachowania zgodności. Obejmują one różne środki zapobiegawcze i kontrolne, a także wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach w firmie Bosch. Współpracownicy, partnerzy biznesowi i podmioty trzecie mogą w każdej chwili skorzystać z tego systemu, aby zgłosić niezgodność z przepisami – w razie potrzeby w sposób anonimowy.

Często zadawane pytania

Zgodność oznacza przestrzeganie prawa i zasad obowiązujących w firmie. Innymi słowy, wszystkie działania biznesowe Grupy Bosch i jej współpracowników muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, Kodeksem postępowania w biznesie oraz wszelkimi obowiązującymi wytycznymi i centralnymi dyrektywami, które w dowolny sposób są związane z tym zagadnieniem („zasada zgodności”).

Zgodność jest zagadnieniem, które dotyczy wszystkich współpracowników, ponieważ każdy — bezpośrednio lub pośrednio — ma do czynienia z naruszeniami: z jednej strony naruszenie prawa — w zależności od powagi sprawy — może prowadzić do postępowania kryminalnego. Z drugiej zaś naruszenie zasady zgodności może doprowadzić do strat finansowych i zniszczenia reputacji firmy. Efektem jest pogorszenie wydajności biznesowej firmy, a tym samym osłabienie jej sukcesów. Zgodność odnosi się również do relacji biznesowych między firmą Bosch a stronami trzecimi: Bosch nie chce angażować się w naruszanie zasad zgodności przez inne podmioty.

Wszyscy współpracownicy powinni zgłaszać możliwe naruszenia zasad zgodności, ponieważ w ten sposób pomagają w ograniczeniu konsekwencji takich naruszeń oraz w zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości. Dotyczy to również partnerów biznesów i podmiotów trzecich.

• Wszyscy współpracownicy, w tym stażyści i doktoranci

• Osoby zatrudnione z zewnątrz, jak pracownicy kontraktowi lub pracownicy dostawców zewnętrznych

• Wszyscy partnerzy biznesowi, jak dostawcy, klienci lub partnerzy joint venture

• Wszystkie podmioty trzecie

Niezwykle ważne jest zgłaszanie spraw związanych z działaniami kryminalnymi — na przykład kradzieżą, oszustwem lub łapówkarstwem — lub naruszeń przepisów prawnych lub wewnętrznych przepisów firmy, na przykład umyślnego i utrzymującego się naruszania norm jakości lub bezpieczeństwa czy też zasad Kodeksu postępowania w biznesie.

Tak. Inspektorzy ds. zgodności są odpowiedzialni za przeprowadzanie śledztw, zbieranie dowodów prezentowanych przed sądem oraz wdrażanie wszelkich postępowań, które mogą okazać się niezbędne. Otrzymują oni wsparcie od ekspertów pracujących w specjalistycznych działach, którzy przechodzą niezbędne szkolenia i mają odpowiednie uprawnienia.

Osoby, które zgłaszają kwestie zgodności zgodnie z ich najlepszą wiedzą i w dobrej wierze, nie muszą obawiać się negatywnego traktowania przez firmę w rezultacie swoich działań.

Tak, zgłoszenia można przekazywać anonimowo za pośrednictwem infolinii ds. zgodności Bosch. W ramach infolinii możliwe jest skonfigurowanie bezpiecznej skrzynki pocztowej, umożliwiającej anonimową komunikację z odpowiedzialnym inspektorem ds. zgodności.

Inspektor ds. zgodności odpowiada za wszczęcie śledztwa w związku ze zgłoszonymi naruszeniami oraz zapewnienie właściwego rozwiązania sprawy (w razie potrzeby z pomocą specjalistycznych działów Bosch lub specjalistów zewnętrznych).

Każde zgłoszenie potencjalnego naruszenia oraz podjęte działania muszą być dokumentowane przez inspektora ds. zgodności. Uwzględniając prawowite interesy zaangażowanych stron, osoba zgłaszająca sprawę może pytać o status postępowania. Jeśli śledztwo w związku ze sprawą zostanie porzucone ze względu na niestwierdzenie istotnego naruszenia, osoba zgłaszająca zostanie o tym powiadomiona, pod warunkiem, że wyrazi zgodę na otrzymywanie komentarzy w trakcie postępowania lub zażąda dostępu do informacji.

Każde zgłoszenie potencjalnych naruszeń zgodności wiąże się zazwyczaj z ujawnieniem danych osobowych. Dlatego przed otrzymaniem i przetwarzaniem takich zgłoszeń osoby składające zgłoszenia muszą potwierdzić, iż zostały poinformowane o swoich prawach wynikających z przepisów o ochronie danych, oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w ramach powiązanego postępowania. Nie obowiązuje to w przypadku anonimowych zgłoszeń.

Skontaktuj się z Bosch

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Telefon

Wyślij do nas wiadomość

Porozmawiaj z nami!

Masz pytania lub sugestie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni od godziny 08.00 do 17.00 w dni robocze.